Wisconsin Help For Homeowners

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wisconsin Help for Homeowners (Wisconsin Lub Khoos Kas Pab Caum rau Cov Tswv Tsev, WHH) yog ib lub khoos kas tshiab thoob plaws lub xeev uas tuaj yeem pab nrog cov nqi dhau sij hawm xws li them nqi tsev, se vaj tse, nqi hluav taws xob, thiab lwm yam ntxiv. Lub khoos kas qhib rau cov tib neeg thiab cov tsev neeg uas nyob hauv Wisconsin nrog cov nqi them tsev dhau sij hawm, tag nrho cov muaj nqi tsev thiab tsis muaj, uas ua tau raws li cov nyiaj khwv tau los thiab lwm yam tseev kom muaj rau kev tsim nyog, thiab tau ntsib teeb meem kev txom nyem nyiaj txiag txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 21, 2020 los.​ 

Hnub Tas Sij Hawm Rau Diam Ntawv Ntawv: Lub Peb Hlis Ntuj Tim​ 8, 2024
Vim muaj kev txwv rau cov nyiaj, yuav tsum xa cov daim ntawv thov ua ntej 11:59 teev ib tag hmo thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 8, 2024, yuav tsum tau txiav txim siab txuas mus.​


Thov rau hnub no​ | Leej Twg Tuaj Yeem Thov Tau? | Cov Koom Haum Hauv Cheeb Tsam​ | Cov Ntaub Ntawv qhia Txog Keeb Kwm Yav Dhau Los


​​​Thov​ Rau Hnub No​

The zaum yuav muaj nyiaj pab siab txog li $40,000 toj ib tsev neeg los pab them nqi tsev nyob dhau sij hawm.​​​


Cov Kev Them Nyiaj Rau Nqi Dej Nqi Hluav Taws Xob thiab Hluav Taws Xob Hauv Tswv

Pab nrog Cov Nyiaj Them Nqi Tsev thiab Lwm Cov Nqi Hauv Tsev


Cov kev pab cuam los pab kom koj tau nyob hauv koj lub tsev


Hnub Tas Sij Hawm Rau Diam Ntawv Ntawv: Lub Peb Hlis Ntuj Tim 8, 2024​. Daim ntawv thov uas tau xa tuaj tsis lav tias tau txais kev pab.​


Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais yog tias tsawg kawg ib los sis ntau tus neeg hauv koj lub tsev ua tau raws li cov hauv qab no:

 1. Yog tias koj yogi b tug tswv tsev hauv Wisconsin
  • Tsev neeg nyob ib leeg
  • Cov tsev ob xab (Duplex)
  • Cov Tsev Condo
  • Lub Tsev Tsim Khoom
 2. Koj tau txais kev cuam tshuam rau nyiaj txiag txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 21, 2020 los.
 3. Koj tsev neeg cov nyiaj khwv tau los yog nyob ntawm los sis qis dua 100 feem pua ntawm cheeb tsam nroog median. Txheeb xyuas koj cov nyiaj khwv tau los ntawm no!

Cov lus kheev nug txog lub khoos kas: 

​​


Yog tias koj tab tom raug ceev cov khoom muaj txiaj ntsig cia thiab tau ntsib kev txom nyem nyiaj txiag vim yog kev sib kis Tus Kab Mob COVID-19 tom qab lub sij hawm thov, koj tuaj yeem tiv tauj lub chaw hu xov tooj ntawm 1-855-2-HOME-WI (1-855-246-6394) kom paub ntxiv cov ntaub ntawv hais txog lwm cov khoos kas uas tej zaum yuav muaj los pab koj.​


Cov Peev Txheej Ntaub Ntawv Ntxiv:

​​

Cov zej zog hauv qab no muaj kev pab cuam ntawm CDBG CV rau cov tswv tsev (cov nqi se cov khoom siv hluav taws xob thiab/los sis se khoom muaj nuj nqis pab coj mus yuam nqi uas tsis muaj cai.) Qhov txwv ntawm cov nyiaj tau los yog 80% CMI.

Zej Zog Cov Ntaub Ntawv Tiv Tauj
Cheeb Tsam Nroog La Crosse muab kev pab cuam rau cov cheeb tsam nroog hauv qab no (tsis suav Lub Nroog La Crosse): Cheeb Tsam Nroog LaCrosse, Cheeb Tsam Nroog Monroe, Cheeb Tsam Nroog Vernon, thiab Cheeb Tsam Nroog Crawford.  CouleeCap: 844-260-7709
Cheeb Tsam Nroog Marathon muab kev pab cuam rau Cheeb Tsam Nroog Marathon (tsis suav nrog Lub Nroog Wausau)  North Central CAP: 715-842-0681
Cheeb Tsam Nroog Brown muab kev pab cuam rau Cheeb Tsam Nroog Brown tsis suav Lub Nroog Green Bay  Newcap: 1-800-242-7334
 Cheeb Tsam Nroog Outagamie muab kev pab cuam rau cov cheeb tsam nroog hauv qab no: Cheeb Tsam Nroog Outagamie, Cheeb Tsam Nroog Calumet, thiab Cheeb Tsam Nroog Winnebago. Qee lub nroog (kev cai lij choj) tsis suav nrog thaj chaw
pab cuam.
  Leaven:  920-738-9635
Cheeb Tsam Nroog Pepin  West CAP:  608-935-2326
Nroog Waupaca muab kev pab cuam rau cov cheeb tsam nroog hauv qab no: Cheeb Tsam Nroog Waupaca, Cheeb Tsam Nroog Portage, Cheeb Tsam Nroog Waushara, thiab Cheeb Tsam Nroog Marquette.  Cov Kev Pab Cuam Ntawm Cap: 1-844-314-8004
Nroog Beloit  Community Action Inc of Rock and Walworth Counties:  608-313-1300
Nroog Oshkosh  Advocap: 920-922-7760Cov Koom Haum Hauv Cheeb Tsam​

 

​​Lub koom haum​
​Lub Nroog Ua Haujlwm
T​iv tauj
1. ADVOC​​AP

​Fond du Lac, Calumet, Green Lake, Winnebago

920-922-7760

www.advocap.org

​2. Cap Services

​Marquette, Outagamie, Portage, Waupaca, Waushara

1-844-314-8004

www.capservices.org

​​3. Central Wisconsin CAC

​Adams, Columbia, Dodge, Juneau, Sauk

​608-254-8353

www.cwcac.org

​4. Community Action Coalition for South Central WI

​Dane, Jefferson, Waukesha

608-237-1255

www.cacscw.org

​​5. Community Action, Inc. of Rock & Walworth Counties 

​Rock, Walworth

​608-313-1300

www.community-action.org

​6. Couleecap

​Crawford, La Crosse, Monroe, Vernon

​1-844-260-7709

www.couleecap.org

7. Foundation for Rural Housing 

​Washington, Ozaukee

1-888-400-5974 

www.wisconsinruralhousing.org

8. Lakeshore CAP

​Door, Kewaunee, Manitowoc, Sheboygan​

​920-682-3737

www.lakeshorecap.org

9. Newcap

​Brown, Florence, Forest, Langlade, Marinette, Menominee, Oconto, Oneida, Shawano, Vilas​

​1-800-242-7334

www.newcap.org

10. North Central CAP

​Lincoln, Marathon, Rusk, Sawyer, Taylor, Wood​

​715-842-0681

www.northcentralcap.org

11. Northwest CSA

​Ashland, Bayfield, Douglas, Iron, Price​

715-392-5127

www.northwest-csa.org

12. Racine Kenosha CAA

​Racine, Kenosha

​Racine: 262-637-8377

Kenosha: 262-657-0840

www.rkcaa.org

13. Social Development Corporation

​Milwaukee 

414-906-2740

www.cr-sdc.org

14. Southwest CAP

Grant, Green, Iowa, Lafayette, Richland​

608-935-2326

www.swcap.org

15. West CAP

Barron, Burnett, Chippewa, Dunn, Pepin, Pierce, Polk, St. Croix, Washburn​

​715-265-4271

www.westcap.org

​16. Western Dairyland EOC

Buffalo, Clark, Eau Claire, Jackson, Trempealeau​

​​608-863-4000

www.westerndairyland.org​​Hnub Tas Sij Hawm Rau Diam Ntawv Ntawv: Lub Peb Hlis Ntuj Tim 8, 2024​. Daim ntawv thov uas tau xa tuaj tsis lav tias tau txais kev pab.​​​


​​

Cov ntaub ntawv qis dua tam sim no txog 2/5/2024

Feem pua ntawm cov tsev neeg tau txais kev pab tswv yim hais txog vaj tse: 27%

Qhov coob ntawm tsev neeg uas tau txais kev pab them se: 1969

Qhov coob ntawm cov tsev neeg uas tau txais kev pab rau cov nqi them tsev uas dhau sij hawm them lawm: 4933​​​​​​

Cov Kev Tshaj Tawm Ua Peb Lub Hlis Twg thiab Ib Xyoos Ib Zaug​

QPR 1 2022

QPR 2 2022

QPR 3 2022

QRP 4 2022

Kev Tshaj Tawm Ib Xyoos Ib Zaug Rau Xyoo 2022

QPR 1 2023

QPR 2 2023

QPR 3 2023

Kev Tshaj Tawn Ib Xyoos Ib Zaug Rau Xyoo 2023


Lub khoos kas WHH muab nyiaj pab rau tsev nyob rau cov tswv tsev uas tau ntsib kev txom nyem nyiaj txiag los ntawm tus  kab mob COVID-19, raws li qib nyiaj khwv tau los. Kev txom nyem nyiaj txiag g txhais tau tias: 

Cov khoom siv txo qis hauv cov nyiaj khw tau los los sis cov nqi khoom siv nce ntxiv hauv cov nuj nqis hauv kev noj qab haus huv cuam tshuam nrog t​us kab mob sib kis khaus laus nam uas tau tsim los sis ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm kev them nyiaj tsev tsis txaus, kev them nyiaj tsev tsis raws sij hawm, kev txhav  khoom vaj khoom tsev, poob rau kev siv dej siv hluav taws xob los sis kev pab cuam hluav taws xob hauv tsev, los sis kev tsiv chaw rau tus tswv tsev.

Hom kev siv nyiaj uas tsim nyog nyob rau hauv lub khoos kas no yuav suav nrog tab sis tsis txwv rau: kev them nqi tsev thiab nyiaj paj, se vaj tse, tsev condo thiab cov nqi koom haum. Cov cuab yeej cuab tam yuav tsum yog tus tswv tsev thawj qhov chaw nyob. Cov tsev so, tsev xauj, cov tsev pheeb suab, thiab tsev thib ob tsis tsim nyog tau txais kev pab los ntawm WHH.

Daim phiaj xwm kawg hauv xeev muaj rau kev tshuaj xyuas

Ob lub rooj sib hais rau pej xeem yuav muaj nyob rau Lub Yim Hlis Ntuj Tim 31. Saib ​cov ntawv ntawm no.​


Qhov kev pib no yog tswj hwm los ntawm Wisconsin Lub Chaw Saib Xyuas Hauj Lwm Tswj Hwm (Wisconsin Department of Administration) thiab tau txais nyiaj pab los ntawm Txoj Cai Phiaj Xwm Saib Xyuas Cawm Neeg Mes Kas (American Rescue Plan Act) los ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Hauv Teb Chaws Mess Kas (US Department of Treasury).   


Ba​ck to Top​